Działania

 

Działalność naukowa


KSIĄŻKI

KulTube. Kultura wobec YouTuba, (red.)Radosław Bomba, Paulina Olszewska, Anna Wuls, Lublin 2017

Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku,(red.) Radosława Bomba, Andrzej Radomski, Ewa Solska, Lublin 2016

Grzegorz D. Stunża, Radosław Bomba, Piotr Siuda, Krzysztof Stachura, Dwa zero czy zero?
Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa
, Gdańsk 2015.

Radosław Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń 2014.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013

Siuda P., Bomba R., Kamińska M., Stunża G. D.,Troszyński M., Żaglewski T., Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Wydawnictwo Collegium Civitas, Warszawa 2013.

Granice w kulturze, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2010

ARTYKUŁY
R. Bomba, Sztuka algorytmów.Algorytmy w sztuce, „Kultura Współczesna” nr 1(1014)/2019, s.154-158.

R. Bomba, Figura zombi jako uosobienie krytyki kultury, „Kultura i Historia” nr 33/2018(1)

R.Bomba, Brama 2.0Animacja kultury cyfrowej w działaniach Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, „Konteksty. Antropolgia kultury. Etnografia. Sztuka.”, 2017; 3 (318), s.141-148

R. Bomba,Formy reprezentacji teorii kultury w serwisie You Tube, [w:] KulTube. Kultura wobec YouTuba, (red.)Radosław Bomba, Paulina Olszewska, Anna Wuls, Lublin 2017

R. Bomba, Bazodanowe interfejsy. Projektowanie interakcji z dużymi zasobami danych kulturowych, „Kultura Popularna” 2016; 4 (50): 64-73

R.Bomba, T.Kozłowski,Polskie czasopisma naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w Internecie,[w:](Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P.Siuda, Poznań 2016, s.71-100.

R.Bomba, T.Kozłowski,Idea otwartej nauki w działalnosci polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,[w:](Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P.Siuda, Poznań 2016, s.101-124.

R. Bomba, „Simowie” na wspak. Gra „This War of Mine” w perspektywie retoryki proceduralnej, „Wielogłos” 2015, Numer 3 (25), s. 87–95

R.Bomba, Jak uczyć cyfrowych humanistów?, [w:] Edukacja a nowe media, (red.) M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 25-36.

R.Bomba, Senster. Edward Ihnatowicz, [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, (red.) Piotr Zawojski, Katowice 2015, s.21-27.

R.Bomba, Wizualizacja sieci w badaniach cyfrowej humanistyki, „Czas kultury” (2)185/2015, s.34-41.

R.Bomba, Przechwytywanie wszystkiego. Sprawozdanie z Transmediale 2015, „Przegląd Kulturoznawczy” 23/2015, s.90-94.

R.Bomba, G.D.Stunża, Panorama praktyk prosumenckich wśród fanów i twórców gry komputerowej Wiedźmin. Przyczynek do netnografii,[w:] Prosumpcja: pomiedzy podejsciem apokaliptycznym, a emancypacją, (red.)P.Siuda, T.Żaglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2014, s.139-173.

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa. Między utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha, „Ethos” 107/2014, s.261-279.

R.Bomba, Wizualizacja portali społecznościowych,[w:]Oblicza Internetu. sieciowe dyskursy (Roz)poznawanie cyfrowego świata, Elbląg 2014, s.142-149.

R.Bomba, Wymykający się obraz. Recenzja książki Piotra Zawojskiego “Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów”, „Przegląd Kulturoznawczy” 2(16)/2013, s. 178–183.

R.Bomba, Humanistyka cyfrowa w badaniu kultury popularnej [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, (red.) Marek Sokołowski, Toruń 2013, s. 303-324

R.Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013, s. 57-72.

R.Bomba, Gamification.Jak rzeczywistość staje się grą cyfrową?,[w:] Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, (red.) Andrzej Pitrus, Kraków 2012, s.67-90.

R.Bomba, Na przecięciu teorii na skrzyżowaniu mediów. Badanie gier komputerowych jako nowa subdyscyplina kulturoznawstwa, [w:] Granice Kultury, (red.) Andrzej Gwóźdź, Katowice 2010.

R.Bomba, Zagubieni w cyfrowym świecie? [w:] Człowiek w medialnym labiryncie, (red.) Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowska, Warszawa 2011.

R.Bomba, Nauka w wirtualnych światach. Sprawozdanie z projektu „Nauka w Second Life”, „Kultura i Historia” nr 18/2010

R.Bomba, Game farming – ponowoczesna forma praco-zabawy, „Kultura Współczesna”, nr 2/2010,

R.Bomba, (wspólnie z prof. Andrzejem Radomskim), Web 2.0 a nauka. Internet, Web 2.0, Kultura 2.0, Nauka 2.0, Zbiorowa inteligencja, [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne, (red.) Francuz Piotr, Jędrzejewski Stanisław, Lublin 2010.

R.Bomba, Gry komputerowe jako przestrzeń kształtowania tożsamości nietradycyjnych, [w:] Tradycja: wartości i przemiany, (red.) J. Adamowski, J. Styk, Lublin 2009, s. 212-220.

R.Bomba, Jak badać gry komputerowe? Recenzja książki Fransa Mäyrä pt. „An Introduction to Game Studies. Games In Culture”, „Homo Ludens” nr 1/2009

R.Bomba, Historia w grach komputerowych, „Historyka” nr 37-38/2008, s. 129-138.

R.Bomba, Współczesne gry komputerowe – pragnienie partycypacji, „Episteme” nr 6/2008, s.23-34.

R.Bomba, Gry komputerowe – digitalny instrument tożsamościowej kreacji, [w:] e – Kultura e-Nauka e-Społeczeństwo, (red.)B. Płonka – Syroka, M. Staszczak, Wrocław 2008, s. 183 – 192.

R.Bomba, Blokowiska – krainy masowego szczęścia, [w:] Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, (red.) M. Haponiku, M. Wójcicka, B. Wybacz, Lublin 2008, s. 35-43.

R.Bomba, Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”,„Kultura i Historia” nr 13, 2008,

R.Bomba,Życie codzienne w Matrixie, czyli rewolucji nie będzie- recenzja książki H. Jenkinsa, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, „Kultura i Historia” nr 12, 2007,

R.Bomba,Netokracja, czyli bit określa świadomość – recenzja książki Alexander Bard, Jan Soderqvist, Netokracja. Nowe elity władzy i życie po kapitalizmie, „Kultura i Historia” nr 11, 2007,

R.Bomba, Gry komputerowe, a kultura współczesna,[w:] Konteksty kultury medialnej, (red.) Marek Sokołowski, Olsztyn 2007, s. 79 – 93.

R.Bomba, Antropologia cyberprzestrzeni, „Kultura współczesna” nr1 (51), 2007, s.120 – 130.

R.Bomba, Tożsamość w środowiskach cyfrowych, [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, (red.) Dariusz Kubinowski, Lublin 2006, s. 270 -279.

R.Bomba, Demoniczna dwoistość i drapieżna wirtualność. Mroczna jasność Dobra według Jeana Baudrillarda, „Kultura i Historia” nr 9, 2005,

R.Bomba, John Storey „Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody”, przekład i redakcja Janusz Barański, WUJ, Kraków 2003, ss.153 – recenzja, „Kultura i Historia” nr 8/2005,

R.Bomba, Podział płci w społeczeństwie Azteków, „Kultura i Historia” nr 6, 2004,

REDAKCJA MONOGRAFICZNYCH NUMERÓW CZASOPISM:

„Kultura Współczesna”, NR 1/2016, Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?, (Koncepcja numeru i redakcja naukowa: Radosław Bomba, Sławomir Czarnecki, Grzegorz D. Stunża)

„Kultura i Historia”, nr 13/2008, Ludologia i gry komputerowe, (Koncepcja numeru i redakcja naukowa: Radosław Bomba)

Tłumaczenia

William J. Thomas Mitchell, Adresując media, [w:] Kulturowe kody technologii cyfrowych, (red.) Piotr Celiński, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2011.

Wywiady

1. „Będziemy żyć pod cyfrowym niebem…” – z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem rozmawia Radosław Bomba, „Kultura i Historia” nr 19/2011.

2. Gry są dla mnie rodzajem barometru- z Mirosławem Filiciakiem rozmawia Radosław Bomba, „Kultura i Historia” nr 13/2008.

3. Wywiad z twórcami Polskiego Towarzystwa Badania Gier dr Augustynem Surdykiem i dr Jerzym Zygmuntem Szeją, „Kultura i Historia” nr 13/2008

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

1. Antropologia interpretatywna, [w:] Internetowa Encyklopedia „Epistema”

2. Antropologia refleksyjna,[w:] Internetowa Encyklopedia „Epistema”

3. Generacja X, [w:] Internetowa Encyklopedia „Epistema”

4. Ludologia, [w:] Internetowa Encyklopedia „Epistema”

5. Opis gęsty, [w:] Internetowa Encyklopedia „Epistema”

GRANTY
Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2015 roku;). Tytuł projektu: Dwa zero czy zero? Blogi kulturalne a przemiany kultury uczestnictwa; numer projektu: 05802/15.

Wykonawca (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki [NPRH] 2013, moduł 1.1.; od lipca 2014 roku do grudnia 2018 roku;). Tytuł projektu: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii; numer uprojektu: 0057/NPRH3/H11/82/2014 .

Wykonawca (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od lutego do grudnia 2013 roku;). Tytuł projektu: Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej; numer projektu : 03184/13/DMP

Grant Dziekana Wydziału Humanistycznego dla Młodych Naukowców pt.: Humanistyka cyfrowa w badaniach współczesnej kultury (2015)

Grant Dziekana Wydziału Humanistycznego dla Młodych Naukowców pt.: Nowa nauka sieci w badaniach kultury medialnej (2014)

PUBLICYSTYKA

1. Kulturoznawstwo 2.0, czyli projekt Jarocin ’85 w Second Life, Portal „Historia i Media”

2. Khan Academy: czy YouTube zastąpi uniwersytet?, Portal „Historia i Media”

3. Gry komputerowe w edukacji historycznej: projekt Playing History, Portal „Historia i Media”

4. Kulturowa historia oprogramowania dla dzieci: Engineering Play. A Cultural History of Children’s Software, Portal „Historia i Media”

5. W Zakładzie. Lipiec ’80 – historia w wersji planszowej, Portal „Historia i Media”

6. Mp3 szepczą o historii Lublina, Portal „Historia i Media”

7. Historia i rozszerzona rzeczywistość, Portal „Historia i Media”

8. Jak duża część internetu jest zarchiwizowana?, Portal „Historia i Media”

9. Spatial History Project – cyfrowa historia przestrzenna, Portal „Historia i Media”

10. Google Art Project – muzeum w wersji cyfrowej, Portal „Historia i Media”

11. Cyberkulturoznawstwo w Instytutcie Kulturoznawstwa UMCS. W stronę humanistyki cyfrowej, Portal „Historia i Media”

OPOWIADANIA

Piąte słońce, „Science Fiction” nr 1(11)/2002


Wystąpienia na sympozjach naukowych:

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura informacji istota projektu”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 22.02.2020

2.III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 17‒19.06.2019.

3. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony. Film – między realizmem a fikcją, Lublin, 15 maja 2018 r.

4. Ogólnopolska konferencję naukową pt.: „Postacie demoniczne w kulturze”, Zakład Kultury Wizualnej UMCS, Lublin 25.04.2017

5. II. Międzynarodowa Konferencja Toruńska pt.: „Wizualizacja informacji w humanistyce”,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, 23-24 marca 2017, Toruń

6. LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
ANALITYKA BIG DATA WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI,
, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 31.01.2017

7. II Kongres Edukacji Medialnej, UMCS, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, 17-18 października 2016, Lublin

8. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Cyfrowe wyzwania”, Uniwersytet Warszawski, Centrum Cyfrowe, 13 czerwca 2016, Warszawa.

9. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dyskursy gier wideo”, Ośrodek Baawczy Facta Fictia, Kraków, 5-7 czerwca 2015.

10. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Nowe przestrzenie w animacji społeczno-kulturalnej” Lublin, 21-22 maja 2015 r.

11. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Kultura i zawody przyszłości: humanistyka jako techne”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 4-5 maja 2015.

12. I Kongres Badaczy Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego Świata Oblicza Internetu, PWSZ Elbląg, 20.XI.2014.

13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa:„Media w przestrzeni edukacyjnej”, UMCS, Lublin, 25-26 września 2014 r.

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu”, KUL, Lublin 24 kwietnia 2014 r.

15. Panel dyskusyjny „Kto promuje prosumpcję?”, konferencja podsumowująca projekt „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, 5.12.2013 Collegium Civitas, Warszawa

16. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt.: „Więcej niż obraz”, Kraków 19-21, września 2013

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nowe media i wyzwania współczesności”, UWM, Olsztyn 15-17.05.2013

18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Zwrot cyfrowy w humanistyce”, UMCS, Lublin 25-26 października 2012

19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Nauka 2.0: więcej niż Internet”, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (UJ), Kraków 17-18 kwietnia 2012.

20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Perspektywy rozwoju ludologii, Poznań 19 – 20 listopada 2011

21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Internet – Nowe Media – Kultura 2.0 Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji, UMCS 5-6 XI 2010

22. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt.: „Granice kultury”, Katowice – Cieszyn, 15-17 października 2009

23. Panel dyskusyjny pt.: „Perspektywy rozwoju gier komputerowych we współczesnej kulturze polskiej”, Lublin 29.04.2009

24. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. „XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych” Poznań 22 – 23 listopada 2008

25. Technologie informacyjne dla chemików, (Wydział Chemii UJ), Kraków 19 -20 września 2008

26. Homo ludens czyli zabawa na postmodernistycznym śmietniku, XXXVII Dni Społeczne KUL, Lublin 14 – 18 kwietnia 2008 roku.

27. Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze, UMCS, Lublin 7-9 maja 2008

28. Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona, (UAM), Poznań 4 – 5 kwietnia 2008 roku

29. Kultura i pragnienie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 27-28 marca 2008 roku

30. Web 2.0 Jako nowa forma kultury i wyzwanie dla kulturoznawstwa, Lublin 5 marca 2008

31. My i Wy. Spór o profesjonalny charakter racjonalności nauki, Karpacz 12-14 Grudzień 2007

32. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Poznań 24 – 25 listopada 2007

33. (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn 25 –26 październik 2007

34. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Baranów Sandomierski 13 – 15 maja 2007

35. Ogólnopolska konferencja „Metody, paradygmaty, dyskursy. O swoistości badań kulturoznawczych”, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 04.2006

36. Ogólnopolska konferencja „Świat z Historią czy bez Historii? Metodologiczne problemy post- historyczności w kulturze współczesnej”, PAN i Zakład Metodologii Historii UMCS, Kazimierz Dolny 09. 2005

37. Ogólnopolska konferencja „Człowiek w świecie kultury. Kultura w życiu człowieka”, Organizatorzy PAN i Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS, Zwierzyniec 06. 2005.

38. Ogólnopolska konferencja „Współczesne krainy szczęścia”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2004

39. Ogólnopolska konferencja „Dynamika i kierunki przemian współczesnej kultury”, Uniwersytet Ślaski, Cieszyn 2003

40. Ogólnopolska konferencja „Kultury dalekie i bliskie”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003

Warsztaty

Warsztaty, prelekcje i wystąpienia, które zrealizowałem we współpracy dla instytucji kultury, nauki, mediów.

2018

2017

2016

 

2015

2014

  • Radosław Bomba, Warsztat wizualizacji: Remiksowanie danych. Wizualizacja informacji w badaniu kultury, Dwudniowe warsztaty w ramach projektu RemiksLab , Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 10-12.10.2014, Lublin
  • Radosław Bomba, Nowa nauka sieci. Wizualizacja w badaniu współczesnej kultury, Wykład w ramach TechClub Lublin, 14 maja 2014, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
  • Radosław Bomba, Humanistyka cyfrowa jako nowa forma sztuki (prelekcja), Festiwal Digitalia 2014, Szczecin 22.03.2014

2013

  • Radosława Bomby, Wizualne hybrydy. Nowe formy przekazu wiedzy, projekt „Bezpieczna e-szkoła”, zrealizowany przez Fundację „5Medium”, 11.12.2013 Lublin
  • Radosław Bomba, Wizualizacja i infografika w sieci, warsztaty przeprowadzone w ramach „KulturLaba” – seminarium przygotowanego przez „Edukatora Medialnego”, 2.12.2013 Uniwersytet Gdański
  • Radosław Bomba, Wizualizacja i opowieści cyfrowe,Wykład wygłoszony w ramach projektu „Edukacja kulturalna. nowe czasy nowe narzędzia, 24-25 października 2013, Tarnopol (Ukraina), Organizator: Gmina Lublin, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Tarnopol,Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe
  • Radosław Bomba, Mind map, timeline, otwarte sieciowe narzędzia do digital storytellingu, Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu „Edukacja kulturalna. nowe czasy nowe narzędzia 24-25 października 2013, Tarnopol (Ukraina), Organizator: Gmina Lublin, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Tarnopol,Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe
  • Radosław Bomba, Udział w panelu dyskusyjnym „Youth Media Zone”, Organizator Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, 25.04.2013
  • Radosław Bomba, Wizualizacja mediów, THATCamp Lublin, 23 kwietnia 2013 roku, UMCS w Lublinie
  • Radosław Bomba, Analityka kulturowa i wizualizacja mediów, warsztaty dla doktorantów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, Lublin marzec-kwiecień 2013 roku, UMCS w Lublinie
  • Radosław Bomba, Wizualizacja mediów, warsztaty i wykład, Toruń 13 kwiecień 2013 roku, Festiwal Audiowizje 2013

2012

2011

 • Radosław Bomba, „Multimedialne projekty kulturoznawcze”,wystąpienie odbyło się 20 września 2011, w ramach VIII Edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Radosław Bomba, „Cyberkultura i multimedia- warsztaty”, warsztaty odbyły się w ramach projektu „Kumulacje ogólnopolskie spotkanie praktyków i teoretyków kultury” 25.05.2011
 • Radosław Bomba, Rafał Moczadło, „Projekt Jarocin ‘85 w Second Life”, wystąpienie odbyło się 20 września 2010 w ramach VII Edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Radosław Bomba, „Wczesna historia gier cyfrowych”, wystąpienie odbyło się 20 maja 2010 na Festiwalu Trailerów i Filmów Fanowskich G2 – games too

 

Dydaktyka

W latach 2006-2014 prowadziłem następujące ćwiczenia i konwersatoria:

   • • Cyberkultura
   • • Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych
   • • Metody Badań Kulturoznawczych
   • • Technologie informacyne
   • • Multimedia
   • • Gry komputerowe w kulturze
   • • Reklama – Język i Obraz
   • • Socjologia Kultury
   • • Socjotechnika w Kulturze
   • • Teoria Kultury
   • • Wiedza o Współczesnej Kulturze i Cywilizacji
   • • Współczesne Koncepcje Kultury Mediów

Dodatkowa działalność

2006

   • organizacja objazdu naukowego dla studentów I roku kulturoznawstwa w Biłgoraju (Lubartów- Kozłówka – Lublin)

2008

   • organizacja objazdu naukowego dla studentów II roku kulturoznawstwa w Biłgoraju (Kraków)
   • współorganizacja objazdu naukowego dla studentów V roku kulturoznawstwa (Słowacja-Węgry)

2009

   • organizacja objazdu naukowego dla studentów III roku kulturoznawstwa w Biłgoraju (Warszawa – Płock- Toruń -Gdańsk -Malbork)

2010

   • organizacja objazdu naukowego dla studentów III roku kulturoznawstwa w Lublinie ( Orońsko -Toruń-Płock)
   • organizacja pobytu i opieka nad studentami z wymiany międzynarodowej z Uniwersytetu w Briańsku (Rosja)

W latach 2006-2009 byłem opiekunem roku studentów kulturoznawstwa w Kolegium Licencjackim UMCS w Biłgoraju

W latach 2009 – 2010 byłem opiekunem studentów MSU Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

W latach 2011-14 byłem opiekunem studentów studiów licencjackich kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

2013

Kierownik studiów podyplomowych Wiedza o kulturze

2014

Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Cyberkultury

Projekty
W dziale projekty można zapoznać się z przedsięwzięciami i projektami naukowymi, kulturowymi i edukacyjnymi, które współkształtowałem i które aktualnie realizuje.

Organizacja konferencji naukowych:

Nagrody

2014 – Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2015 -Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2014 – Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Media

Wystąpienia w mediach/Ekspertyzy

Małgorzta Minta, Sebastian Stodolak, Wirtualne eldorado, „Wprost” nr 14 4-10 kwietnia 2011, s.74-75.

Dawid Karpiuk, Gry klasy średniej – po premierze „Wiedźmina”, „Wprost” nr 21, s.79-81