Internetowe czasopismo naukowe Kultura i Historia

logo3

Internetowe czasopismo naukowe „Kultura i Historia
(www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i obecnie jest najstarszym internetowym czasopismem naukowym (recenzowanym) w Polsce.

Kultura i Historia jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Z „Kulturą i Historią” mam przyjemność współpracować od 2004 roku. Obecnie pełnię w nim funkcję redaktora prowadzącego.

W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ocenie parametrycznej przyznało Kulturze i Historii 6 punktów (zob. lista na stronie ministerstwa.

CHARAKTER CZASOPISMA

Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Wychodzimy bowiem z założenia, że czasopismo internetowe może w większym stopniu i z udziałem większej ilości osób zapewniać swobodę wypowiedzi i co za tym idzie – demokratyzację życia naukowego, bez których to elementów nauka w świecie postmodernistycznym może ulec marginalizacji. Jedynym ograniczeniem dla prezentowanej na łamach czasopisma szeroko pojętej twórczości naukowej mogą być obowiązujące normy prawne oraz ogólnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy i zasady komunikacji społecznej.

PROFIL NAUKOWY

Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

FORMY DZIAŁALNOŚCI CZASOPISMA

* Publikacje rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń oraz wywiadów z naukowcami i ludźmi kultury
* Promowanie pisarstwa naukowego wykraczającego poza obowiązujące wzorce – prezentacje wybranych tekstów przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych, reprezentujących świeże spojrzenie na kulturę i nowe podejście teoretyczno-metodologiczne związane z badaniem tej sfery rzeczywistości.
* Prezentacja i komentowanie interesujących wydawnictw multimedialnych z zakresu nauk o kulturze.
* Dyskusje na tematy proponowane przez Redakcję bądź Internautów, mające za przedmiot konkretną pozycję książkową, program multimedialny czy dany problemem teoretyczny, filozoficzny lub historyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.