Granice w kulturze, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba (bezpłatny ebook)

Pobierz:
Granice w kulturze, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba

Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów naukowych polskich kulturoznawców, które zaprezentowane zostały na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się w dniach 15-17.10.2009 w Katowicach i Cieszynie.

Główną tematyką Zjazdu była kwestia granic kultury. Rozważania nad tym problemem prowadzone były w ramach sześciu paneli: granice kultury, granice cywilizacji, granice teorii, granice antropologii, granice mediów i granice sztuki. Tematy te wyznaczają również zakres problematyki prezentowanej w powyższym tomie.

Publikacja niniejsza jest owocem rozważań i interpretacji nad granicami kultury i w kulturze. Stanowi ona jednocześnie refleksję nad interdyscyplinarnym, graniczny statusem samego kulturoznawstwa jako dziedziny nauki. Granice w kulturze są próbą nakreślenia przestrzeni analiz i interpretacji kulturoznawczych w celu wyznaczenia ram funkcjonowania tej dyscypliny naukowej we współczesnej humanistyce. Zasadniczym celem książki jest kompleksowe zaprezentowanie różnorodności perspektyw teoretycznych, tematów i zagadnień oraz metodologii i warsztatów badawczych współczesnego dyskurs kulturoznawczego w Polsce.

Książka „Granice w kulturze” przygotowana została przez portal „Wiedza i Edukacja” na zlecenia Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

SPIS TREŚCI:

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Cywilizacyjne jądra ciemności, czyli o sytuacjach granicznych u Conrada i Herlinga-Grudzińskiego

Krzysztof Arcimowicz

Wizerunki mężczyzn w najpopularniejszych polskich serialach obyczajowych na początku XXI wieku

Monika Banaś

Pogranicza kulturowe. Kultura Samów wobec szans i zagrożeń współczesności

Bogusława Bodzioch-Bryła

Na pograniczu literatury i mediów, czyli medialność na papierowym nośniku

Roman Bromboszcz

Pewne przejście przez granicę między etyką i teorią chaosu

Jolanta Dąbkowska-Zydroń

Powroty do słowa w sztuce

Renata Nowaczewska

„The Forgotten Man” („Zapomniany Człowiek”) – mężczyzna w zmieniających się realiach ekonomicznych Stanow Zjednoczonych Ameryki na przykładzie Wielkiego Kryzysu Gospodarczego

Bogusław Dziadzia

Prawda i zaufanie na horyzoncie kultury popularnej

Piotr Jakub Fereński

O tym czy aktualne jest dziś rozróżnienie kultury i cywilizacji

Magdalena Grenda

Teatr przekroczonych granic. Teatr Usta-Usta

Małgorzata Gruchoła

Służba społeczna czy biznes? – granice etyki dziennikarskiej

Elżbieta Alina Jakimik

Kultura romska – monolit czy różnorodność?

Marcin Kowalczyk

Profanacje, detronizacje, odwrócenia – karnawalizacja chrześcijańskiego sacrum w sztuce współczesnej

Adriana Kunka

Język w polskiej dramaturgii współczesnej na przykładzie „Spuścizny” Ireneusza Kozioła

Justyna Laskowska-Otwinowska

Realizacja projektów animacyjnych jako nowy przedmiot badań kulturowych i społecznych

Tomasz Misiak

Muzyka a dźwięk. Idea dźwięków nie muzycznych oraz próby jej przekroczenia od awangardy do współczesności

Włodzimierz Moch

Przyjaźń międzykulturowa – Trebunie Tutki i Twinkle Brothers

Grzegorz Pańkowski

Konstanty Siergiejewicz Stanisławski i metoda gry aktora jurodiwego

Magdalena Parus-Jaskułowska

Konstruowanie narodu w przemówieniach okolicznościowych prezydentów Polski i Niemiec po przełomie 1990/1991

Beata Popczyk-Szczęsna

Dramaturgia bez granic. Najnowsze teksty sceniczne jako rejestr przekroczeń poetyki dramatu

Jarosław Przychoda

Teorie społeczeństwa nowego typu (społeczeństwa informacyjnego) a historia kultury i typologie cywilizacji

Andrzej Radomski

Kultura – „Bóg” Humanistów?

Katarzyna Saniewska-Popiołek

Płynność granic między sztuką a medycyną (na przykładzie prac Marcina Łukasiewicza)

Jan Wiktor Sienkiewicz

Pół wieku (po)za granicami polskiej kultury i sztuki. Polscy artyści w Wielkiej Brytanii 1939-1989. Stan badań

Agnieszka Skrobas

Sztuka radykalnego performance w aspekcie aksjologicznym

Jan Sowa

Sztuka – estetyka – polityka. Kilka uwag o dyskusji nad społeczno-politycznym zaangażowaniem sztuki

Judyta Steffek

Przekraczanie granic konwencji w sztuce: namban

Agata Strządała

Zderzenie kultur w korporacji. Kulturowe uwarunkowania rekrutacji pracowników

Justyna Szlachta-Misztal

Czy istnieje kultura górnośląska? Rozważania na temat kultury regionu

Antonina Szybowska

Humanoetologia Desmonda Morrisa w poszukiwaniu granic ludzkiego zachowania

Renata Tańczuk

„Mała ojczyzna” w dolnośląskich kolekcjach prywatnych

Lidia Wiśniewska

Kultura i kontrkultura (w perspektywie mitów i paradygmatów)

Magdalena Zamorska

Butō: rubieże kultur, pogranicza dyscyplin, transgresje ciał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.