Internetowe czasopismo naukowe Kultura i Historia

logo3

Internetowe czasopismo naukowe „Kultura i Historia
(www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i obecnie jest najstarszym internetowym czasopismem naukowym (recenzowanym) w Polsce.

Kultura i Historia jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Z „Kulturą i Historią” mam przyjemność współpracować od 2004 roku. Obecnie pełnię w nim funkcję redaktora prowadzącego.

W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ocenie parametrycznej przyznało Kulturze i Historii 6 punktów (zob. lista na stronie ministerstwa.

CHARAKTER CZASOPISMA

Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Wychodzimy bowiem z założenia, że czasopismo internetowe może w większym stopniu i z udziałem większej ilości osób zapewniać swobodę wypowiedzi i co za tym idzie – demokratyzację życia naukowego, bez których to elementów nauka w świecie postmodernistycznym może ulec marginalizacji. Jedynym ograniczeniem dla prezentowanej na łamach czasopisma szeroko pojętej twórczości naukowej mogą być obowiązujące normy prawne oraz ogólnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy i zasady komunikacji społecznej.

PROFIL NAUKOWY

Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

FORMY DZIAŁALNOŚCI CZASOPISMA

* Publikacje rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń oraz wywiadów z naukowcami i ludźmi kultury
* Promowanie pisarstwa naukowego wykraczającego poza obowiązujące wzorce – prezentacje wybranych tekstów przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych, reprezentujących świeże spojrzenie na kulturę i nowe podejście teoretyczno-metodologiczne związane z badaniem tej sfery rzeczywistości.
* Prezentacja i komentowanie interesujących wydawnictw multimedialnych z zakresu nauk o kulturze.
* Dyskusje na tematy proponowane przez Redakcję bądź Internautów, mające za przedmiot konkretną pozycję książkową, program multimedialny czy dany problemem teoretyczny, filozoficzny lub historyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.